Πιστοποιήσεις solarskin nanotechnolgy certifications - Iris Hellas

Ενεργειακά Συστήματα-Φωτοβολταικά

Iris Hellas Logo
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πιστοποιήσεις solarskin nanotechnolgy certifications

Φωτοβολταϊκά > Συντήριση - Αναβαθμίσεις > SolarSkin Νανοτεχνολογία
 Η παραγωγική διαδικασία του SolarSkin αποτελεί κατοχυρωμένη  ευρεσιτεχνία της επιστημονικής ομάδας της BFP ADVANCED TECHNOLOGIES.

Το SolarSkin προκύπτει ως προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τους προβλεπόμενους όρους του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Ο κανονισμός αυτός αντικατέστησε τις οδηγίες 67/548 και 1999/45.
Το SolarSkin είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους και τα Δ.Δ.Α συμμορφώνονται με τον Κανονισμό REACH Αριθ. 1907/2006/(EK), Άρθρο 31 και τον Κανονισμό Αριθ. 453/2010 (ΕΕ). Η καταχώρηση ικανοποιεί ήδη την καινούρια νομοθεσία CLP, η οποία θα τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ για όλα τα χημικά προϊόντα από την 1/6/2015.

Πιστοποιήσεις:
Ø Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας,    (Μελέτη ιδιοτήτων διαπερατότητας και υδροφοβικότητας SolarSkin  )
Ø Δοκιμές TUV σύμφωνα με τα πρότυπα: ISO-11998 & IEC 61215,
Ø Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή κατά ISO 9001:2008.

Democritus Certification
Ευρεσιτεχνίες Επιστημονικής Ομάδας
 • N.D. Papadopoulos et.al. "Valuable Products Obtained From Red Mud", PCT, WO/2010/079369, July, 15, 2010.
 • Ν.Δ. Παπαδόπουλος, "Απευθείας παραγωγή υδρογόνου από το νερό", ΟΒΙ, 2012.
 • BFP hellas O.E., "Μέθοδος αποκατάστασης στερεών υποστρωμάτων και ανάπτυξης υδατο/ελαιο-απωθητικού προστατευτικού επικαλυπτικού συστήματος υψηλής αντοχής και διαφάνειας", ΟΒΙ, 2014.  

Δημοσιεύσεις Επιστημονικής Ομάδας
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2013). Experimental and first-principles characterization of functionalized magnetic nanoparticles.  Journal of Chemical Physics and Physical Chemistry,  vol. 14 (6), pp. 1934 - 1942.  (doi: 10.1002/cphc.201300161)
 • Papadopoulos, D. N. et al.  (2013). Low-temperature synthesis of maghemite nanoparticles. Key Engineering Materials , vol. 543, pp. 468 - 471. (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.543.468)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2012). Growth, structural and mechanical characterization and reliability of chemical vapor deposited Co and Co 3O4 thin films as candidate materials for sensing applications. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 14 (1-2), pp. 169 - 175.
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2012). Growth, structural and mechanical characterization and reliability of chemical vapor deposited Co and Co3O4 thin films as candidate materials for sensing applications. Key Engineering Materials, vol. 495, pp. 108 - 111. (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.495.108)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2012). TiO2 coating onto Fe powders via Fluidized Bed CVD. Key Engineering Materials  , vol. 495, pp. 138 - 141. (doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.495.138)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2011). Effects of MOCVD thin cobalt films' structure and surface characteristics on their magnetic behavior. Chemical Vapor Deposition, vol. 17 (7-9), pp. 211 - 220. (doi: 10.1002/cvde.201106907)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2011). MOCVD cobalt oxide deposition from inclusion complexes: Decomposition mechanism, structure, and properties. Journal of the Electrochemical Society, vol. 158 (1), pp. P5 - P13. (doi: 10.1149/1.3509698)
 • Metaxa, E. et al. (2011). Elucidation of the Local Character of Chemical Reactivity through the Time-Resolved Chromatographic Analysis of Local Molecular Properties of Gaseous Molecules Adsorbed on Solid Surfaces. The Journal of Physical Chemistry, vol.  C 115 (51), pp. 25389–25412. (doi: 10.1021/jp2089824)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2010). Cyclodextrin inclusion complexes as novel MOCVD precursors for potential cobalt oxide deposition. Applied Organometallic Chemistry, vol. 24 (2), pp. 112 - 121. (doi: 10.1002/aoc.1588)
 • Metaxa, E. et al. (2009). Gas Chromatographic Study of Degradation Phenomena concerning Building and Cultural Heritage Materials. Journal of Hazardous Material, vol 164 (2-3), pp. 592-599. (doi:10.1016/j.jhazmat.2008.08.114)
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2008). Magnetic properties in red mud after thermal treatment. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 10 (5), pp.  1085 - 1088.
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2008). Synthesis and characterization of cobalt precursors for the growth of magnetic thin films by the MOCVD method. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 10 (5), pp. 1098 - 1102.
 • Metaxa, E. et al. (2007). Time-Resolved Gas Chromatography Applied to Submonolayer Adsorption Modeling and Experimental Approach. Applied Surface Science, vol. 253 (13), pp.  5841-5845.
 • Papadopoulos, D. N. et al. (2005).  Structural and electrical properties of undoped SnO2 films developed by a low cost CVD technique with two different methods: Comparative study. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 7 (5), pp. 2693 - 2706.
Iris Hellas,  Δωδεκανήσου 40, 567 28, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:+30 2310 809414  email: [email protected]
Επιστροφή στο περιεχόμενο